Korábbi publikációinkat az ADOAKNAK.HU weboldalunk Archívumában olvashatja!

A Hírlevél további cikkeit itt, az Aktuális publikációk alatt is elérheti!


Mire készüljünk 2013-ban? - Az adózás rendje

2013.01.07.   (Kategória: TUDÁSTÁR)

Szigorodott a készpénzfizetési korlátozás és az iratbevonás szabálya. Megjelent a "minősített adózó" fogalma. További apró módosítások!

1. A fizetéskönnyítési ügyekben a hatósági eljárás ügyintézési határideje 15 napra csökken, ha a kérelmező minősített adózónak minősül és kéri a sürgősségi eljárást.

2. Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyekben termékdíj ügyintéző is képviselheti az adózót.

3. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó - termékértékesítései vagy szolgáltatásai számlázott ellenértékeként - havonta és szerződésenként legfeljebb 1,5 mFt összegben fizethet készpénzben egy másik pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak. Az 1,5 mFt-ot meghaladó készpénzes fizetés esetén a kifizetést teljesítő és a kifizetést elfogadó adózó is 20 % mulasztási bírsággal sújtható, az 1,5 mFt-ot meghaladó rész után.

4. Ha az adózó bizonylatait, könyveit, nyilvántartásait elektronikusan őrzi meg, ezt a tényt köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni.

5. Az áfa bevallással összefüggésben új adatszolgáltatási kötelezettséget vezettek be. A "belföldi áfa-összesítő" jelentést, azokról a számlákról kell benyújtani, amelyek áfa tartalma legalább 2 mFt. Ezen adatszolgáltatást az áfa bevallással együtt kell teljesítenie mind az adólevonási jogot gyakorlónak mind az adófizetésre kötelezettnek. A számla befogadója az adott számla adatait csak abban az esetben köteles szerepeltetni a jelentésben, ha az adott számla alapján áfa levonási jogát a vonatkozó adó-megállapítási időszakról benyújtott bevallásban gyakorolja. A tételes, számlaszintű jelentés mellett a levonási jogot gyakorló adózó összevont jelentésre is kötelezett, ha az ugyanattól az adóalanytól befogadott több számla alapján ugyanazon bevallási időszakban 2 mFt-ot meghaladó összegben gyakorol áfa levonási jogot. A jelentési kötelezettség számla módosítása és érvénytelenítése esetén is fennáll, ha a módosítás következtében áthárított áfa összege akár módosítás előtt, akár utána, akár mindkét esetben meghaladja a 2 mFt-ot.

Az összesítő jelentés elmulasztása, késedelmes, hibás vagy valótlan adatokkal történő teljesítése esetén magánszemélyenként 200 eFt-ig, más adózó 500 eFt-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

2013.07.01-től az ügyfélkapun keresztül az áfa alany hozzáférhet az általa befogadott számlákhoz kapcsolódó, más adózó által teljesített áfa-összesítő jelentés adataihoz.

6. Az újonnan bevezetett, pénzforgalmi alapú áfa-elszámolási rendszerre való áttérést 2012. december 31-ig kell bejelenteniaz adóhivatalhoz.

7. A kockázatelemzési eljárás eredményéről az adóhatóság csak akkor hoz határozatot, ha elrendeli a fokozott adóhatósági felügyeletet. A kockázatelemzési kérdőívet 2013-tól már elektronikusan is ki lehet tölteni és be lehet nyújtani.

8. 2013. április 01-től a fordított adózás és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás szabályai kiterjednek a sertés, továbbá a takarmányként is szolgáló egyes termékek kereskedelmére.

A köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő adózóknak semmilyen eljárásban nem kell külön nemleges adóigazolást igényelniük

9. A köztartozások elszámolása soránaz állami adóhatóság által végrehajtás során behajtott összegből elsőbbséget élvez a végrehajtási költség kiegyenlítése. Csak ez után kerülhet sor a jövedelemadó-előleg, jövedelemadó vagy egyéb járulékok címén fennálló tartozások elszámolása.

10. Túlfizetés esetén az átvezetési kérelemmel nem csak arra az adónemre vezettethető át a túlfizetés, ahol adótartozás van, hanem olyan adónemre is ahol nincs tartozás.

11. Az önkormányzati adóhatóság adóslistáján csak azok a helyi adó -, illetve gépjárműadó-tartozással rendelkező adózók adatai szerepelhetnek, akiknek a tartozása eléri a 100 eFt-ot, magánszemélyek esetében az 50 eFt-ot, és e tartozásuk 90 napon keresztül folyamatosan fennáll. Nem tekinthető tartozásnak a peresített határozat, mindaddig, amíg a bírósági eljárás jogerősen le nem zárul.

12. A vállalkozási tevékenységet nem folytató adózót a NAV önellenőrzésre hívhatja fel, ha a bevallás és a rendelkezésére álló adatokból eltérést állapít meg.Az önellenőrzés nem kötelező, elmulasztása nem szankcionálható.

Az adózóval szemben ellenőrzés a felhívás közlésétől számított 30 nap elteltéig nem kezdhető meg, a megjelölt adónemben és időszakban.

Ha költségvetési támogatás kiutalásáról van szó, az önellenőrzés beérkezéséig, de legfeljebb a felhívás közlését követő 30. napig a kiutalás határideje szünetel.

13. 2013. január 01-től az ellenőrzés teljes ideje alatt bevonhatók az adózó iratai, ha fennáll annak veszélye, hogy az ellenőrzés alá vont bizonylatokat, könyveket, az adózással összefüggő egyéb iratokat, információkat megsemmisítik. A bevont iratokat teljes körű beazonosítás mellett, jegyzőkönyvben kell átadni az adóhatóságnak.

14. Az adózó a hatósági eljárás során költségmentességi kérelmet nyújthat be. Ennek elbírálása az elsőfokú hatóság hatáskörébe tartozik, annak eredménye pedig az alapügy érdemi elbírálását nem befolyásolja. Elutasítása esetén a végzés fellebbezéssel támadható.

15. A hivatalos iratok kézbesítési vélelmével kapcsolatos fontos változás, hogy a kézbesítés tényét az adóhatóság minden eredménytelen kézbesítés esetén megállapítja, s a vélelemmel kapcsolatos adatokat - az adózó ügyfélkapun történő értesítésével egyidejűleg - a NAV honlapján közzéteszi. (Kivétel ez alól az az eset, amikor a címzett megtagadta at irat átvételét.)

A kézbesítési vélelem megdöntését az adóhivatal honlapján való megjelenéstől számított 15 napon belül lehet kezdeményezni.

16. Az SZJA-fizetési könnyítést 100.000 Ft helyettmár 150.000 Ft-os értékhatárig kérheti a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ha nem tartozik az ÁFA hatály alá.  A nyilatkozatot változatlanul az szja bevallás benyújtásának határidejéig kell beadni, fizetni pedig továbbra is pótlékmentesen, 6 havi egyenlő részletekben kell.

17. 2013-tól az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az adóhatóság nem kezeli automatikusan felügyeleti intézkedés iránti kérelemként, hanem érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az elutasító döntés ellen fellebbezést lehet benyújtani.

18. A végrehajtási eljárás az adós kérelmére is felfüggeszthető, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották mulasztási bírsággal

19. A kérelem jogerős elbírálásáigvégrehajtási tilalom alatt áll az az adótartozás, melyre az adózó adómérséklést, részletfizetést vagy fizetési halasztást kért.

20. Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-nak, ismételt önellenőrzés esetén 75%-nak megfelelő mértékben kell bevallani és megfizetni.

Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetést nem eredményezett a fizetendő pótlék összegét, az általános szabályok szerint kell kiszámítani, de befizetni és bevallani maximum 5 eFt-ot, magánszemély esetén 1 eFt-ot kell.

Ha azért nem keletkezik az adózónak pótlólagos adófizetési kötelezettsége, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adót egy későbbi bevallásban rendezte az adóhatósággal, vagy a következő időszakban levonható adónak minősült volna,  az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre számítható késedelmi pótlék összegét.

Ugyanilyen szabályok szerint kell eljárni akkor,  ha  a termékimportot terhelő adót  az adózó az adólevonási jog keletkezését követően, de az előző időszakra vonatkozó adóbevallásában szerepeltette levonható adóként.

21. Ha az adózó az eljárási illetékfizetési kötelezettségét nem, vagy csak részben fizeti meg, vagy az előírt határidőn túl fizeti meg, a meg nem fizetett illeték 100%-áig terjedő bírsággal sújtható. A mulasztási bírság minimum 5 eFt, maximum 100 eFt lehet.

22. 2013. január 01-től az adózónak a végrehajtási eljárás során már nem csak a végrehajtással kapcsolatos költségek megfizetésére kötelezett, hanem költségátalány megfizetésére is.

23. Új fogalom 2013-tól az un. minősített adózó. Meghatározott feltételek fennállása esetén a vállalkozási tevékenységet folytató adózó kérheti az adóhivataltól a minősített adózók nyilvántartásába való felvételét. 

Ha a kérelmező legalább a minősített adózói nyilvántartásba való felvétele iránti kérelem beadását megelőző 3 éven át működött, és a kérelem benyújtását megelőzően nem állapítottak meg terhére adóhiányt, nem indítottak ellene végrehajtási eljárást, nem áll csőd-, felszámolási-, kényszertörlési eljárás alatt, és legfeljebb két fizetéskönnyítési kérelmet adott be egy éven belül, bekerül a nyilvántartásba, s mindaddig ott marad, míg e feltételek fennállnak.

24. 2013. január 01-től csak adóazonosító jellel rendelkező magányszemélyek is kérhetik felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba.

25. Különös méltányosságból, az eljáró adóhatóság vezetője, a kizáró okok ellenére engedélyezheti az Áfa gyakoribb elszámolását abban az esetben, ha a kizáró okok súlya nincs arányban az adózó gyakoribb Áfa elszámolási kérelmében feltárt méltányolható adózói érdekkel. A kérelem kedvező elbírálásánál nem kizáró ok a legalább három alkalommal történt székhelyváltoztatás.

26.  További változásokkal érintett területek

 • kötelező képviselet
 • kényszertörlési eljárás
 • székhelyszolgáltatás jogintézményének megszűnése
 • biztosítottak bejelentése
 • adószám felfüggesztés
 • adóregisztrációs eljárás
 • soron kívüli bevallás
 • adóhatósági igazolás
 • elektronikus adatkapcsolat
 • ellenőrzési határidők
 • próbavásárlás
 • feltételes adó megállapítás

 

Ha biztonságban szeretné tudni könyvelését és adóügyeit, keresse a FRAME Könyvelő és Adótanácsadó Irodát! Dolgozzunk együtt 2013-ban!

A témával kapcsolatos további írásaink:

Mire készüljünk 2013-ban?- Általános forgalmi adó

Mire készüljünk 2013-ban? - Társasági adó

Mire készüljünk 2013-ban?- Személyi jövedelemadó

Mire készüljünk 2013-ban? - Járulékok, szocho és eho

Az ÁFA-alanyi adómentesség választásának rendkívüli szabályai!

December 31-ig választhatja az új, pénzforgalmi szemléletű ÁFA - elszámolást!

Jobb lesz nekünk a KIVA? Érdemes-e áttérnünk a kisvállalati adóra?

Módosult a határidő! További hasznos információk a kisvállalati adóval (KIVA) kapcsolatos döntéshez!

Nem kell kapkodni a KATA-val! 2013-ban is átjelentkezhet!

Itt a KATA! Kinek és mikor éri meg a kisadózó vállalkozások tételes adóját választani?