Korábbi publikációinkat az ADOAKNAK.HU weboldalunk Archívumában olvashatja!

A Hírlevél további cikkeit itt, az Aktuális publikációk alatt is elérheti!


Jobb lesz nekünk a KIVA? Érdemes-e áttérnünk a kisvállalati adóra?

2012.11.26.   (Kategória: NYERESÉGNÖVELŐ MEGOLDÁSOK)

Lassan itt a bejelentkezési határidő! Milyen szempontokat mérlegeljünk, és hogyan számoljunk? Jobban járunk-e a KIVA-val?

Két különleges adózási csemegét kaptunk az év végére. A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) azonban - ha nem vigyázunk - könnyen megfeküdheti a gyomrunkat.

Amióta megjelent az új adótörvény, izzanak a telefonok és az internet. A vállalkozók egyre kíváncsiabban várják könyvelőjük tanácsát arra vonatkozóan, miként adózzanak jövőre? Áttérjenek-e a kisadózó vállalkozások tételes adójára vagy a kisvállalati adóra? Egymást érik ugyanakkor azok a szakmai rendezvények, ahol mi, harcedzett könyvelők és adótanácsadók az új adózási szabályok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kérdéseinkkel ostromoljuk az adóhivatal szakembereit. Hiába ugyanis a jó szándékú jogalkotás, a két törvény számtalan olyan területet hagy szabályozatlanul, melyek ismerete nélkül nehéz felelős döntést hozni vagy tanácsot adni.  A kérdés pillanatnyilag inkább úgy hangzik, mi alapján döntsük el, hogy jövőre KATA-zunk vagy KIVA-zunk?

Könyvelő és Adótanácsadó Irodánk adószakértő-jogász-közgazdász munkatársainak közös műhelymunkája eredményeként jelen cikkünkben a kisvállalati adóval kapcsolatos rövid összefoglalót szeretnénk átnyújtani olvasóinknak.

A törvényszöveg részletes ismertetését mellőzve, gyakorlati szempontból közelítjük meg a témát, és a döntéshozatal szempontjából legfontosabb kérdéseket vesszük sorra.  A törvényt (továbbiakban: Kia tv.) teljes terjedelmében itt olvashatják majd el, a kisadózó vállalkozások tételes adójával pedig külön cikkünkben foglalkozunk.)

Nézzük tehát szép sorjában a legfontosabb tudnivalókat!

1.   Miért lehet kedvezőbb a kisvállalati adózás?

A mindössze 16 %-os KIVA kiváltja a cégünk által eddig fizetett 10 %-os társasági adót, a 27 %-os szociális hozzájárulási adót és az 1,5 %-os szakképzési hozzájárulást. A számok egybevetése alapján felkapjuk a fejünket, és kedvezőbb adózásra számítunk.

Az ördög azonban - mint mindig - itt is a részletekben van, s mint azt később, a 4-5. pontokban  látni fogják, egyáltalán nem olyan egyértelmű a kisvállalati adó szépsége.  (Itt most legyen elég annyi, hogy alapvetően eltérő az adózási módok adóalap-számítási rendszere, az előleg számítás módja és fizetés/bevallás gyakorisága.)

2. Mi a feltétele, hogy 2013-tól a kisvállalati adó szabályai szerint adózzunk?

A Kia tv. 16-19. §-ai alapján akkor léphetünk át a KIVA hatálya alá, ha

 • tevékenységünket meghatározott vállalkozási formában folytatjuk (egyéni cég, Kkt, Bt, Kft, a Zrt, szövetkezet, lakásszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtó iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, külföldi vállalkozó, belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy), és
 • az átlagos statisztikai állományi létszámunk az adóévet megelőző adóévben (azaz 2012-ben) várhatóan nem haladja meg a 25 főt. és
 • az adóévet megelőző adóévben (azaz 2012-ben) elszámolandó bevételünk várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév (évközi alakulás) esetén pedig az 500 millió forint időarányos részét, és
 • az adóévet megelőző két naptári évben (2011-ben és 2012-ben) folyamatosan működtünk, vagyis adószámunkat a NAV jogerősen nem függesztette fel illetve nem törölte (Art 24/A §), és
 • üzleti évünk megegyezik a naptári évvel, azaz a mérlegforduló napja december 31, és
 • az adóévet megelőző adóévéről (azaz 2012-ről) készítendő beszámolónkban a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, és
 • a NAV által nyilvántartott, végrehajtható adótartozásunk (Art 178.§ (4) és 150. § (1) ) a bejelentés megtételének napján (azaz legkésőbb 2012. december 20-án) nem haladja meg az 1 millió forintot.

A fenti szempontok alapján a döntés egyszerűnek látszik. Ha azonban cégünk kapcsolt vállalkozásban érintett (Tao tv. 4.§ 23.), kicsit bonyolultabb a helyzet. Ilyenkor a statisztikai állományi létszám és a bevételi határok számítása során össze kell adni valamennyi kapcsolt vállalkozás létszám és bevételadatait.  Ha az így kapott értékek együttesen is alatta maradnak a felső határértékeknek, lehetőségünk van a bejelentkezésre. Ellenkező esetben nem.

Fontos kitérni arra, hogy ha valaki több kapcsolt vállalkozásban érintett, kizárólag azoknak a kapcsolt vállalkozásoknak az adatait kell összeadnia, amelyek működési formájuk alapján jogosultak a kisvállalati adóválasztására.

Ha például cégünk többségi tulajdonosának, felesége többségi befolyással rendelkezik egy Bt-ben, ugyanakkor cégünk többségi tulajdonosa egyéni vállalkozóként (nem egyéni cégként!) vagy őstermelőként is tevékenykedik, ez utóbbiakat a létszám és bevételadatok számítás során igyelmen kívül hagyhatjuk.

Figyelem! E szabály alkalmazása során indifferens, hogy a kapcsolt vállalkozások között van-e szerződéses kapcsolat! Önmagában a kapcsolt vállalkozói státusz léte megköveteli az egybeszámítást!

Kérdésként merülhet fel, hogy ha december 01-20. között alapítunk céget, választhatjuk-e rögtön a kisvállalati adózást? Nos, a fenti feltételeket végigolvasva, első pillanatban úgy tűnik, hogy nem. Ha azonban a létszám- bevétel- és mérlegadatokkal kapcsolatos normaszöveget tovább értelmezzük, kikövetkeztethető belőlük ennek az ellenkezője is. Egyértelmű jogszabályi rendelkezés hiányában, szakmai körökben is megoszlik a vélemény. A kérdésre leghamarabb az fog választ adni, hogy december 01-től változik-e a cégbejegyzési nyomtatvány adózással kapcsolatos nyilatkozatainak tartalma,  illetve, hogy pontosan milyen tartalommal jelenik meg a KIVA-ba való bejelentkezésre szolgáló nyomtatvány. Elképzelhető az is, hogy a jelenleg érvényes egyablakos cégalapítást követően külön be kell jelentenünk az átlépést! Például a december 01-én benyújtott cégbejegyzést követően még december 20-a előtt külön nyomtatványon jelentkezünk át a kisvállalati adóba.

S mi van akkor, ha 2013-ban akarunk céget alapítani?  Beléphetünk-e rögtön a KIVA alá, vagy majd csak 2014-től adózhatunk a kisvállalati adózás szerint? A törvény erre vonatkozóan sem tartalmaz egyértelmű rendelkezést. A NAV telefonos gyorsvéleménye szerint a 2013. évben alakulók már rögtön alakuláskor választhatják majd a KIVA-t. Majd meglátjuk!?

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a 2012. december 20-31. között alakulók elesnek a választás lehetőségétől. Legalább is a törvényszöveg és a NAV tájékoztatása alapján. A helyzet természetesen nonszensz, hisz ellentétes az adózási alapelvekkel. A törvényszöveget várhatóan ehelyütt is pontosításra kerül! 

Ha tehát cégalapításban és kisvállalati adózásban gondolkodunk, a cégbejegyzési kérelmet adjuk be még december 20-a előtt!

3.    Mikor és hogyan jelentkezzünk át a kisvállalati adózásba? Mikor térhetünk vissza illetve mikor kell visszatérni? Mire figyeljünk?

2012. december 01-től van lehetőségünk arra, hogy bejelentsük a KIVA szerinti adózási szándékunkat. Feltéve persze, ha addigra hozzáférhetővé válik az erre a célra rendszeresített új elektronikus űrlap. A bejelentési határidő utolsó napja december 20-a!

Figyelem! E határidő jogvesztő, azaz elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek.

Fő szabály szerint a KIVA választás egy teljes adóévre szól.

A kijelentkezés is hasonlóan alakul: a tárgyév december 01-től 20-ig van lehetőség arra, hogy a következő adóévre vonatkozóan visszatérjünk a Tao hatálya alá. E határidő szintén jogvesztő!

Fontos! A KIVA-ból való kilépést követő két adóévre a kisvállalati adózás nem választható.

Talán a jogalkotók is tudatában voltak a szabályozás hiányosságainak, s ez vezette őket ahhoz a nem szokványos megoldáshoz, hogy 2013. január 15-ig lehetőséget adjanak a korábbi bejelentés visszavonására. A visszavonást szintén elektronikusan kell megtenni, a határidő szintén jogvesztő.

Fontos! E visszavonás joghatását tekintve nem azonos a kijelentkezéssel. Vagyis, ha most decemberben bejelentkezünk, majd januárban visszavonjuk a bejelentkezését, 2013. december 01-20. között újból bejelentkezhetünk, s 2014-ben már a KIVA szerint adózhatunk.

A szakmai fórumok során feltárt szabályozatlan területek és kérdések ismeretében véleményünk szerit várható, hogy e visszalépési határidőt törvénymódosítással meg fogják hosszabbítani.

A Kia tv 19.§ (5) sorolja fel részletesen azokat az eseteket, amikor szándékunktól és adóévtől függetlenül megszűnik a KIVA-alanyiságunk! Ezek egyrészt az 2. pontban felsorolt feltételek évközi megszűnésével, másrészt a cégünk átalakulásával vagy megszűnésének elindulásával kapcsolatosak. De megszűnik adóalanyiságunk akkor is, ha számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért az adó- vagy vámhatóság jogerősen mulasztási bírságot vagy jövedéki bírságot állapít meg!

S most, hogy már minden fontosabb szabályt végigvettünk, nézzük meg azt, amire Ön igazán kíváncsi!

4.    Milyen szempontokra figyeljünk még a számítások elvégzése előtt?

 • A kisvállalati adózásban a könyvelés továbbra is a számviteli törvény szerint történik, az adó alapja azonban nem a könyv szerinti eredményből számítódik, hanem egy un. pénzforgalmi szemléletű eredményből.

Szakítani kell tehát a jól megszokott, teljesítési időpont alapú eredményben való gondolkodással. A kisvállalati adózásban pénzforgalmi szemléletben kell gondolkodnunk. Ez alapján kell tervezni a cég működését. És itt az első nehézség! A pénzforgalom teljesülése sokkal kisebb biztonsággal tervezhető, mint egy teljesítés-alapú eredmény. Azt, hogy a teljesített ügyletekből pénzügyileg mi és mikor realizálódik, partnereink fizetőképessége és fizetési hajlandósága határozza meg. Épp ezért nehezen becsülhető, hogy a terveinkhez képest miként alakul a tényleges pénzforgalmunk. Különösen a mostanság uralkodó fizetési morál ismeretében.

A KIVA-ban tehát kiszámíthatatlanabbá válik, hogy adótervezésünk tartható-e vagy sem.

 • A társasági adózásban megszokott bázis alapú, negyedéves előlegfizetéséhez képest, a kisvállalati adó előlegét a tényadatok alapján kell kiszámolnuni, és havi vagy negyedéves rendszerességgel kell megfizetni, mégpedig a tárgyidőszakot követő hó 12. napjáig. 

A korábbiakhoz képest gyakrabban, havi vagy negyedéves rendszerességgel többletbevallási kötelezettségünk keletkezik, mivel az előlegről a fizetési határidővel azonos esedékességi időpontban a bevallást is be kell nyújtani.

Mindez többletterhet jelent. Eddig a bizonylatok leadásának és feldolgozásának ütemezése az áfabevallási határidőhöz, azaz a tárgyhót követő 20-ához igazodott. A KIVA rendszerében azonban a vállalkozás pénzmozgásait jóval előbb kell teljes körűen feldolgozni ahhoz, hogy abból előleget lehessen számítani, s 12-ig fizetni és bevallani. Vagyis már a tárgyhó első munkanapján át kell adnunk az összes könyvelési bizonylatot, ideértve a bankforgalmat is. A kisvállalati adózás tehát nagyobb odafigyelést és rendszerezettséget igényel részünkről. Ellenkező esetben sorozatos önellenőrzésekkel és késedelmes fizetésekkel kell számolnunk.

 •  Fokozottan kell figyelnünk a házipénztár naprakész vezetésére, mivel annak aktuális és lezárt állapota befolyásolja a KIVA előleget.
 • A társasági adózásban azok a vállalkozások, akiknél nincs évközi készletnyilvántartás, év végén végezték el a készletkorrekciót. A kisvállalati adóban az év végén leltározott készlet értéke az adó alapját nem fogja befolyásolni!
 • A Kia tv. egyik célja, hogy munkahelyteremtésre ösztönözze a vállalkozásokat. A KIVA-zó cégek akár 50 főig is növelhetik átlagos statisztikai létszámukat.

Figyelni kell azonban arra, hogy a kisvállalati adó nem váltja ki a rehabilitációs hozzájárulást. Ha tehát 25 főt meg fogja haladni a létszámunk, érdemes megfontolni az itt leírt adózási tanácsokat.

 •  Az év közben megszűnő adóalanyisággal kapcsolatban, a törvényi szabályozás mindössze annyit mond, hogy a KIVA alól való kikerülés napjával, azaz a mérlegforduló nappal új üzleti év kezdődik.

Ebből több dolog következik: a KIVA szerinti könyvelést le kell zárni, s el kell készíteni egy komplett adóév végi zárást. Egy naptári évből tehát két adóév lesz. Ennek következménye például, hogy a korábban igénybe vett és még fel nem használt fejlesztési tartalék felhasználási időtartama az eredetileg tervezett négy évről lerövidül három évre. Ez jelentősen befolyásolhatja a korábbi évben kimutatott fejlesztési tartalékból tervezett, illetve folyamatban lévő beruházásainkat.

 • Szinte teljes mértékben szabályozatlan a kisvállalati adózásból való kijelentkezés vagy kikerülés s a társasági adóba való visszatérés kapcsán követendő eljárás. Az értékcsökkenést és a veszteségelhatárolást érintő kisebb szabályok mellett nem lehet tudni, mi történik például azon árbevételekkel és költségekkel, amelyek a KIVA időszaka alatt keletkeztek, de pénzügyi rendezésre már a Társasági adó hatálya alá való visszalépés után kerülnek. E bevételek a kisvállalati adóalapban a pénzforgalom hiánya miatt nem szerepelnek, a társasági adó - könyv szerinti eredmény alapján számított - adóalapjában pedig azért nem, mert a számviteli törvény szerinti teljesítés még a KIVA hatálya alatt megtörtént.
 •  Az áttérés évében számolnunk kell azzal, hogy a Tao. tv.  megszűnésre vonatkozó szabályainak alkalmazása folytán egyszeri többletadó fizetési kötelezettségünk keletkezhet.
 • Az osztalék után továbbra is meg kell fizetni a 16 %  szja-t  és a 14 % eho-t (az utóbbit a 450 eFt-os felső határig), mint ahogy a személyi jellegű kifizetések (a vállalkozó által munkabérként, juttatásként felvett pénz és a munkavállalók bérköltségei) utáni szja-t és járulékokat is.

5.    Hogyan számoljunk, és miként döntsünk?

Kiindulásként annyi mindenképpen leszögezhető, hogy általános érvényű iránymutatás nem adható. Óva intünk mindenkit, hogy általánosságban megfogalmazott tanács alapján döntsön. Minden cég más és más, a figyelembe veendő mutatók száma és sokszínűsége alapján szakmailag megbízható vélemény csak a számok tükrében adható.

Ha számok alapján akarunk dönteni, egyrészt el kell végezni az idei év tényszámai alapján várható eredmény, adóalap és Tao (Eva) számítást, másrészt meg kell határozni a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás éves összegét.

Majd el kell (kellene) végezni a 2013. év tervezését, mégpedig minden olyan adatra vonatkozóan, ami releváns a KIVA alap meghatározásakor. Így meg kellene becsülnünk a Tbj tv. szerinti járulékalap összegét, a nyitó és záró pénzkészlet különbségét, az adott és kapott hitelek és kölcsönök összegét, az értékpapírmozgások nagyságrendjét, a kifizetett vagy kapott osztalék és osztalékelőleg mértékét, az ingyenesen nyújtott vagy kapott eszközök és szolgáltatások értékét, a ki nem fizetett vevő és szállítói számlák összegét - hogy csak néhányat említsünk a számos korrekciós tétel közül.

Bizton mondhatjuk, hogy ennek teljesítése lehetetlen. Számok alapján viszont csak akkor tudunk dönteni, ha van mit összehasonlítani. Mit tehetünk tehát?

Könyvelő-és Adótanácsadó Irodánkban kidolgoztunk egy kalkulációs sémát, ami alkalmas arra, hogy a 2012. évi tényadatok alapján az adózási módok adóterhei összehasonlíthatók legyenek. Ügyfeleinknél már elkezdtük kimunkálni a különböző adózási módokban várhatóan fizetendő adók összegét. Ez az előkészítő munka lehetővé teszi, hogy ügyfeleink csökkenteni tudják a jogszabályi bizonytalanságokból eredő döntési kockázatokat.

A jövő nagy kérdése, hogy a konkrét összehasonlítások eredményei mutatnak-e majd olyan újabb összefüggéseket, melyekből levonhatók lesznek bizonyos általánosítások. Mint ahogy az is, a jövő kérdése, hogy a Kia törvény mikor kerül pontosításra, kiegészítésre. Reméljük, minél előbb!

Pillanatnyilag ennyivel lehet hozzájárulni a költséghatékonysági és adóoptimalizálási szempontok miatt mindenki számára oly fontos döntési folyamathoz.

További hasznos információkról hírleveleink útján vagy az Adóaknák.hu szakmai portálunkon tud tájékozódni.

 

Ha kérdése van, konzultáljon könyvelőjével vagy keresse munkatársainkat online ügyfélszolgálatunk  illetve a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanácsadói szolgálata útján. 

A témával kapcsolatos további írásaink:

Itt a KATA! Kinek és mikor éri meg a kisadózó vállalkozások tételes adóját választani?

Tovább finomodnak a jövőre bevezetésre kerülő kisadózók adójával kapcsolatos szabályok!

Adószakértői gyorsvélemények az új kisadózói és kisvállalati adóról

Jön a kisadózók tételes adója és a kisvállalati adó! - 2. rész

Jön a kisadózók tételes adója és a kisvállalati adó!? Marad az EVA is!?